Privatuma politika

Privātuma politika ir atrunats, ka tiek ievakti personas dati un informacija, apmeklejot speles.org majas lapu.

Lietojot parlukprogrammu, lai atvertu speles.org, no speletaja parlukprogrammas uz musu majas lapu var tikt nosutita atseviška informacija. Cita starpa musu riciba var nonakt:

  • IP adrese - Tas ir kods, kas sastav no cetriem skaitliem skala no 0 lidz 255, kas ir grupeti kopa un atdaliti ar punktiem (lidzigi ka aa.bb.cc.dd, kur aa, bb, cc un dd ir iepriekš minetie skaitli). Parasti viena IP atbilst konkretam datoram, kas ir piesledzies internetam. Tacu lidz ar tehnologiskajiem jauninajumiem (starpniekserveriem utt.) vienu IP adresi ir iespejams piesaistit vairakiem datoriem, kuri ir tiešsaiste. Tapat ari ir iespejams, ka lietotajs nosuta starpniekservera IP adresi istas IP adreses vieta.
  • Lietotaja agenta saite - Ši saite ir saistita ar parlukprogrammu, kuru lietotajs izmanto. Pec šis saites citi var noskaidrot, vai lietojat, piemeram, jaunako Internet Explorer versiju vai nelietojat. Turklat lidz ar parlukprogrammas identifikacijas numuru, iespejams, var redzet ari citu informaciju, tostarp izmantoto operetajsistemu, iepriekš apmekletas lapas URL utt.
  • Sikdatnes - Tas ir saites, ko musu majas lapa saglaba vieteja atminas iekarta. Lietotajs var konfiguret savu parlukprogrammu, lai liegtu piekluvi sikdatnem, vai prasitu apstiprinajumu katrai ar sikdatni saistitai darbibai. Sikdatnes galvenokart izmanto, lai palidzetu lietotajiem, automatiski aizpildot autentifikacijas informaciju, vai lai atceretos lietotaju.
  • Papildu informacija - Javascript vai citas interneta tehnologijas var izmantot, lai uzzinatu lietotaja ekrana izškirtspeju, lietotaja izcelsmes valsti vai citu informaciju par lietotaju, ka ari iegutu informaciju par pieslegumu.

Speles.org daleji vai pilnigi apkopo dalu vai visu no iepriekš mineta. Ievacot šadu informaciju, galvenais merkis ir izveidot statistikas datus, kas savukart mums palidz noteikt musu majas lapas galvenas darbibas jomas (piemeram, kuras sadalas ir popularas vai kuras sadalas ir javeic uzlabojumi).

Bez jau iepriekš mineta datu ievakšanas merka jamin ar majas lapas drošinu demografisko analizi saistitie apsverumi. Turklat trešas puses sadarbojas ar mums, lai musu lapas apmekletajiem sniegtu analitisku informaciju, piedavatu reklamas vai citus pkalpojumus. Trešas puses darbojas saskana ar pašu izstradtajajam politikam par privatumu un datu ievakšanu; lietotajs netieši piekrit, ka ši politika uz viniem neattiecas un piekritat ieverot trešo pušu nosacijumus un politikas nostades attieciba uz trešo pušu ievakto informaciju. Lietotajs var izvairities no sikdatnem, ko izmanto liela dala trešo pušu piegadataju uzvedibas petišanas un reklamas nolukos, ieejot Network Advertising Initiative majas lapa šo lapu.

Laiku pa laikam mes prasam lietotajam noradit e-pasta adresi autentifikacijas nolukos vai lai sazinatos ar lietotaju. Mes neatbalstam mestulu sutišanu, un mes paturam tiesibas veikt atbilstošus pasakumus pret lietotajiem, kuri launpratigi izmanto musu aprikojumu vai pakalpojumus, lai veicinatu, iedrošinatu vai reali sutitu mestules uz e-pastu.

Mes paturam tiesibas bez iepriekšeja bridinajuma mainit šo politiku jebkura mums velama laika.

Ja lietotajam ir jautajumi vai viedoklis par šo privatuma politiku vai tas nosacijumiem, sazinieties ar mums. Tapat ari mes labprat uzklausisim jusu ieteikumus.

Atpakal uz galveno lapu